English Reference


Di Yi Jie (1. Part)

001. Yu Bei Shi (Preparation)
002. Tai Ji Qi Shi (The Tai Chi Beginning Form)
003. Lan Que Wei (Outline the Sparrows Tail)
004. Dan Bian (Single Whip)
005. Ti Shou Shang Shi (Raise the Hand and Step Up)
006. Bai He Liang Chi (The White Crane Spreads its Wings)
007. Lou Xi Ao Bu (Brush Knee (turn and two steps))
008. Shou Hui Pi Pa (The Hands Strum the Lute)
009. Jin Bu Ban Lan Chui (Forward with Straight Fist Punch)
010. Ru Feng Si Bi (As if Taking Cover)
011. Bao Hu Tui Shan (Leopard and Tiger Push the Mountain)
012. Shi Zi Shou (Cross Hands)
013. Xie Lou Xi Ao Bu (Brush Knee (to 45 degrees))
014. Fan Shen Xie Lou Xi Ao Bu (Turn Around and Brush Knee)
015. Lan Que Wei (Outline the Sparrows Tail)
016. Xie Dan Bian (Single Whip (to 45 degrees))

Di Er Jie (2. Part)

017. Zhou Di Kan Chui (Hidden and Visible Fist)
018. Dao Nian Hou (Step Back and Repulse Monkey)
019. Xie Fei Shi (Before Lift-Off)
020. Ti Shou Shang Shi (Raise the Hand and Step Up)
021. Bai He Liang Chi (The White Crane Spreads its Wings)
022. Lou Xi Ao Bu (Brush Knee (with turn))
023. Hai Di Zhen (Stick a Needle in the Sea Bed)
024. Shan Tong Bei (Fan Through the Back)
025. Pie Shen Chui (Hidden Fist Blow)
026. Xie Bu Ban Lan Chui (Backward and Straight Fist Punch)
027. Shang Bu Lan Que Wei (Forward and Outline the Sparrows Tail)
028. Dan Bian (Single Whip)
029. Yun Shou (Cloud Hands)
030. Dan Bian (Single Whip)

Di San Jie (3. Part)

031. Zuo Gao Tan Ma (Scout On Horseback (left))
032. You Fen Jiao (Kick With Right Foot)
033. You Gao Tan Ma (Scout On Horseback (right))
034. Zuo Fen Jiao (Kick With Left Foot)
035. Zhuan Shen Deng Jiao (Turn and Heel Kick)
036. Lou Xi Ao Bu (Brush Knee (twice))
037. Jin Bu Zai Chui (Forward and Planting Punch)
038. Fan Shen Pie Shen Chui (Turn and Hidden Fist Blow)
039. Shang Bu Zuo Gao Tan Ma (Forward and Scout On Horseback (left))
040. You Fen Jiao (Kick with Right Foot)
041. Tui Bu Da Hu (Step Back and Beat the Tiger)
042. Pi Shen Jiao (Opening Kick)
043. Shuang Feng Guan Er (Strike the Ears With Both Fists)
044. Yi Qi Jiao (Two Kicks: First Kick)
045. Fan Shen Er Qi Jiao (Turn and Second Kick)
046. You Gao Tan Ma (Scout On Horseback (right))
047. Jin Bu Ban Lan Chui (Forward with Straight Fist Punch)
048. Ru Feng Si Bi (As If Taking Cover)
049. Bao Hu Tui Shan (Leopard and Tiger Push the Mountain)
050. Shi Zi Shou (Cross Hands)
051. Xie Lou Xi Ao Bu (Brush Knee (to 45 degrees))
052. Fan Shen Xie Lou Xi Ao Bu (Turn Around and Brush Knee (to 45 degrees))
053. Lan Que Wei (Outline the Sparrows Tail)
054. Xie Dan Bian (Single Whip (to 45 degrees))

Di Si Jie (4. Part)

055. Yie Ma Fen Zong (The Wild Horse Shakes the Mane (three times))
056. Shi Zi Yie Ma Fen Zong (The Wild Horse Shakes the Mane (to the side))
057. Shang Bu Zuo Yu Nu Chuan Suo (Step Forward, The Fair Lady Plays the Shuttle (left))
058. Zhuan Shen You Yu Nu Chuan Suo (Turn Around, The Fair Lady Plays the Shuttle (right))
059. Shi Zi Yie Ma Fen Zong (The Wild Horse Shakes the Mane (to the side))
060. Shang Bu Zuo Yu Nu Chuan Suo (Step Forward, The Fair Lady Plays the Shuttle (left))
061. Zhuan Shen You Yu Nu Chuan Suo (Turn Around, The Fair Lady Plays the Shuttle (right))
062. Lan Que Wei (Outline the Sparrows Tail)
063. Dan Bian (Single Whip)
064. Yun Shou (Cloud Hands)
065. Dan Bian (Single Whip)

Di Wu Jie (5. Part)

066. Xia Shi (Low Posture)
067. Zuo You Jin Ji Du Li (The Golden Cock Stands On One Leg (left and right))
068. Dao Nian Hou (Step Back and Repulse Monkey)
069. Xie Fei Shi (Before Take-Off)
070. Ti Shou Shang Shi (Raise the Hand and Step Up)
071. Bai He Liang Chi (The White Crane Spreads its Wings)
072. Lou Xi Ao Bu (Brush Knee (with turn))
073. Hai Di Zhen (Stick a Needle in the Sea Bed)
074. Shan Tong Bei (Fan Through the Back)
075. Pie Shen Chui (Hidden Fist Blow)
076. Xie Bu Ban Lan Chui (Forward and Straight Fist Punch)
077. Shang Bu Lan Que Wei (Forward and Outline the Sparrows Tail)
078. Dan Bian (Single Whip)
079. Yun Shou (Cloud Hands)
080. Dan Bian (Single Whip)

Di Liu Jie (6. Part)

081. Zuo Gao Tan Ma (Scout On Horseback (left))
082. Ying Mian Zhang (With the Palm Forward)
083. Shi Zi Bai Lian (One Handed Lotus)
084. Lou Xi Ao Bu (Brush Knee)
085. Jin Bu Zhi Dang Chui (Forward and Fist Punch Pointing to the Crotch)
086. Shang Bu Lan Que Wei (Forward and Outline the Sparrows Tail)
087. Dan Bian (Single Whip)
088. Xia Shi (Low Posture)
089. Shang Bu Qi Xing (The Seven Stars)
090. Tui Bu Kua Hu (Step Back and Ride the Tiger)
091. Zhuan Shen Pu Mian Zhang (Turn and Lunge With the Palm Forward)
092. Fan Shen Shuang Bai Lian (Turn and Double-Handed Lotus)
093. Wan Gong She Hu (Prime the Bow and Shoot the Tiger)
094. Zuo Gao Tan Ma (Scout On Horseback (left))
095. Ying Mian Zhang (Palm Forward)
096. Fan Shen Pie Shen Chui (Turn and Hidden Fist Blow)
097. Shang Bu Zuo Gao Tan Ma (Forward and Scout On Horseback (left))
098. Jin Bu Lan Que Wei (Forward and Outline the Sparrows Tail)
099. Dan Bian (Single Whip)
100. He Tai Ji (Closing)